Legislativa - elektrobezpecne

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Legislativa

Revize elektro + Elektroinstalace > Revize

Revize a zákony:

Proč vlastně dělat revize, kdo a za co nese odpovědnost?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Revize elektrických zařízení se provádějí v souladu s normami. Tyto normy jsou jakési směrnice, prováděcí předpisy, postupy, při jejichž dodržení můžeme garantovat výsledek. Tyto normy byly postaveny na úroveň zákona, ale v současnosti jsou normy již nezávazné. Normy nám nejen určují podmínky, za kterých se elektrická zařízení zřizují, ale také nám říkají, jak tyto elektrická zařízení provozovat, aby správně fungovaly a byly bezpečné z hlediska bezpečnosti provozu osob, zvířat, majetku. Tudíž logicky nedodržováním těchto předpisů, norem, vzniká chaos a výrazně se snižuje správnost postupů, důvěryhodnost a také bezpečnost.

Provozovatelé elektrických zařízení si v dnešní době uvědomují, že normy jsou nezávazné a tudíž mít platné revize je pro spoustu z nich nepodstatné. Ale mnohdy si již také čím dál více uvědomují, že v případě jakékoliv nepříznivé události způsobené elektrickým zařízením, se zodpovědnosti za bezpečný provoz těchto zařízení, jen tak snadno nezbaví. A jsme zase někde na začátku, zda normy jsou "jen" nějakým doporučením, ale pro mě nezávazným, které nemusím respektovat, nebo mě mohou pomoci k tomu, abych mohl s klidným vědomím prohlásit, že jsem učinil maximum pro to, abych předcházel rizikům, které mohou s provozem elektrických zařízení nastat. Ať se již jedná o bezpečnost osob, zvířat nebo majetku!

N
ormy se staly (řečeno právnickým jazykem) prováděcím předpisem pro dosažení zákonného stavu předmětu normy v souladu s příslušnými zákony … a tedy se oklikou staly opět součástí zákona, i když očima veřejnosti poněkud skrytou.


A co na to zákony?

Subjekty, které jsou povinny revize zajistit :
Provozovatelé
– zodpovídají za udržování elektrického odběrného zařízení v souladu s platnými normami (zákon č. 458/2000 Sb.)
Zhotovitelé
– jsou dle zákona o odborném dozoru nad vyhrazenými technickými zařízeními (č. 251/2005 Sb.), zajistit revizi jimi dokončených instalací
Výrobci
– jsou u každého výrobku povinni zajistit výstupní kontrolu, kusovou zkoušku apod. především podle zákona o technických požadavcích na výrobky
Zaměstnavatelé
– zodpovídají za dodržení zásad bezpečnosti práce a za vyhledávání a prevenci rizik podle zákoníku práce

Subjekt revize fyzicky provádějící
:
Revizní technik
– neodpovídá za skutečnost, že bude kontrola před uvedením do provozu nebo během provozu objektu nebo zařízení provedena. Ručí ale svojí odborností za kvalitní a důsledné provedení takové kontroly, k níž byl smluvně pověřen některým z výše uvedených subjektů

Při zanedbání výše uvedených povinností, nastupuje sankční řízení, plynoucí z kompetencí orgánů státní správy, uvedených v příslušných zákonech, a dnes také nově přijatý zákon o inspekci práce (č. 251/05 Sb.).

Zde lze uvést zejména tyto citace trestního zákoníku :

§180 (1)
Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí a nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
§180 (2)
Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nebo smrt
b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
§180 (3)
Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) škodu velkého rozsahu, nebo těžkou újmu na zdraví nebo smrt.
§180 (4)
Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) těžkou újmu na zdraví nebo smrt více osob.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky